Picture
အသင္းဖြဲစည္းထားပံု
၁။ အသင္း၏ကိုယ္စားျပဳမႈ


(က) နာေရးကူညီမႈအသင္းသည္ ေျမပံုျမိဳ႔ေပၚမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည္႔ လူမႈေရးကိုအေျခခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။


(ခ)ဤအသင္းအဖြဲ႔၌ အသင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ အပါအ၀င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေျမပံုျမိဳ႕ေပၚတြင္ နာေရးကိစၥျဖစ္ေပၚလာသူမ်ားအားလံုးကို အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ေျမပံုျမိဳ႕ကို ကိုယ္စားျပဳေသာအသင္းျဖစ္သည္။

(ဂ)စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆို အသင္းအတြက္ ေငြေႀကး၊ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ႔ံလွဴဒါန္းျခင္း ၊ ရံပံုေငြရွာေဖြေကာက္ခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္နိုင္သည္႔အျပင္ အသင္း၀င္ျဖစ္ပါက အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၌လည္း ပါ၀င္ ႏိုင္သည္။၂။ ရံပံုေငြေကာက္ခံေရး ပံုစံႏွင္႔ တိုးတက္ရရိွေရး


(က) ေကာ္မတီအဖြဲ႔ႏွင္႔ အသင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း၍ သင္႔ေတာ္ေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ရံပံုေငြရရိွေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဥပမာ- တရားပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း ၊ကံစမ္းမဲဖြင္႔ျခင္းစသည္ျဖင္႔ )

(ခ) အသင္း၀င္တိုင္းသတ္မွတ္ထားေသာ လစဥ္ေႀကးပံုမွန္ေပးသြင္းရမည္။လစဥ္က်ပ္ေငြ ငါးရာႏွင္႔အထက္ မိမိဆႏၵရိွသေလာက္ထည္႔၀င္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) လစဥ္ေႀကးကို လစဥ္ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္၌ေကာက္ခံျပီး ေနာက္တစ္လ၏ လဆန္း(၄)ရက္ေန႔မတိုင္မီဘဏ္၌အပ္ႏံွရမည္။

(ဃ) အသင္းအဖြဲ႔မွ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသူထံ၌သာ ေငြေႀကး၀တၳဳပစၥည္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ လစဥ္ေႀကး ေပးသြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

(င)က်ပ္ေငြ တစ္ေထာင္ ႏွင္႔အထက္ လွဴဒါန္းသူမ်ားကို ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင္႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္သြားမည္။

(စ)ေျခာက္လတႀကိ္မ္အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္၍ မ/တည္ေငြ ထပ္မံေကာက္ခံျဖည္႔တင္းသြားမည္။ ရံပံုေငြအဆက္မျပတ္ရရိွေရးႏွင္႔ ရံပံုေငြတိုးတက္ရရိွေရးသည္ ဤအသင္း၏ အသက္ေသြးေႀကာျဖစ္ပါသည္။


၃။ ရံပံုေငြထိန္းသိမ္းထားရွိမူ

(က) ရရိွလာေသာ ရံပံုေငြဟူသမွ်ကို ေျမပံုျမိဳ႕ ၊ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္၌ စာရင္းဖြင္႔ထားေသာ အသင္းေငြစုစာအုပ္တစ္ခုတည္း၌ သာ တရား၀င္အပ္ႏွံစုေဆာင္းရမည္။

(ခ) ရံပံုေငြေကာက္ခံသူမ်ား၏ လက္ခံရရိွေသာေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတစ္ေသာင္း ႏွင္႔အထက္ရရိွပါက ဘဏ္၌ခ်က္ခ်င္းအပ္ႏံွရမည္။

(ဂ) အသင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ သံုးစြဲေငြဟူသမွ်ကို ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း(ေဘာင္ခ်ာ)ႏွင္႔ အတူ တိက်ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားျဖင္႔ အသင္း၏ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔သို႔တင္ျပရမည္။

 (ဃ) ရံပံုေငြ၏ တစ္ျပားတစ္စြန္းႏွင္႔ အသင္းမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ေကာက္ခံသူမိမိႏွင္႔ တကြ အျခားမည္သည္႔ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းကိုမွ ေခ်းငွားျခင္း ၊ သံုးစြဲျခင္း ၊လံုးဝမျပဳလုပ္ရ ။

(င) အသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း တံဆိပ္တံုးအမွတ္အသားႏွင္႔ နာယကဆရာေတာ္ ၊ ဥကၠဌ ၊ဒု-ဥကၠဌ ၊အတြြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္ )တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးဦးတို႔ ၏ လက္မွတ္မပါရိွဘဲ မည္သူမွ ေငြထုတ္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ ။

(စ) အသင္းမွ ဘ႑ေရးမွဴး (၃) ဦးတု႔ိ ၏   လက္မွတ္ပံုစံႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားကို ဘဏ္၌ ေပးအပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ထို (၃) ဦးအနက္ (၂ )ဦး ၏လက္မွတ္ျဖင္႔ ေငြထုတ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။

(ဆ)အသင္းေငြစုစာအုပ္ကို တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴးေဒၚသိန္းသိန္းႏိုင္
( ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္ ) ထံ၌ ထိန္းသိမ္းထားရိွမည္။

(ဇ) အကယ္၍ နာေရးအကူအညီေတာင္းခံသည္႔ ေန႔ရက္ႏွင္႔ အခ်ိန္သည္ ဘဏ္ပိတ္ရက္/ဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ေနပါက လတ္တေလာထုတ္ေပးနိုင္ရန္ အရံေငြအျဖစ္က်ပ္ေငြ သံုးေသာင္း(၃၀၀၀၀ )ကို ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေအးျမင္႔(ျပည္သူ႔ေဆးရံု ) ထံ၌ အျမဲတမ္းအပ္ႏွံထားမည္။ ၎ေငြအား အဆိုပါ ေန႔ရက္ႏွင္႔ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကူညီခဲ႔ပါက ဘဏ္ဖြင္႔ရက္၌ ျပည္လည္ထုတ္ယူျပီး ဘ႑ာေရးမွဴးထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။


၄။ အသင္းမွ ကူညီေပးမည္႔သူ၏ အေနအထား (သို႔မဟုတ္) အေျခအေန

(က) အမွန္တကယ္ နာေရးအကူအညီလိုအပ္သူျဖစ္ေႀကာင္း အသင္းသားတစ္ဦးဦးမွေထာက္ခံအတည္ျပဳသူ။

(ခ)ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံု၌ ကြယ္လြန္၍အကူအညီလိုအပ္ေႀကာင္း တင္ျပေတာင္းခံလာသူ။

(ဂ)ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ တစ္ခုခု ( အထူးသျဖင္႔ ဆင္ေျခဖံုးရက္ကြက္မ်ား ) ၌ ကြယ္လြန္သူ ူျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာရပ္မိရပ္ဖ၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင္႔ အကူအညီလိုအပ္ေႀကာင္း တင္ျပေတာင္းခံလာသူ။

(ဃ) အျခားေဒသမ်ားမွ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင္႔ (ဥပမာ-သေဘၤာ ၊စက္ေလွ ၊ေလွ စသည္ျဖင္႔ ) ေျမပံုျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွလာျပီး တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေႀကာင္းအရာျဖင္႔  ကြယ္လြန္သြား၍ အကူအညီလိုအပ္ေႀကာင္း တင္ျပေတာင္းခံလာသူ ။

 အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဝင္ အားလံုး ) လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ဤအသင္းမွ အကူအညီေပးသြားမည္။


၅။ေငြေႀကးကူညီေထာက္ပ႔ံမႈပံုစံ

(က) ယခုအခ်ိန္၌ နာေရးကိစၥတစ္ခုအတြက္ က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္း (၁၀၀၀၀ က်ပ္ တိတိ ) အကူအညီေပးမည္။အသင္း၏ ေငြေႀကးအင္အားေတာင္႔တင္းမႈအေျခအေနႏွင္႔ ကာလတန္ဘိုးအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္၍ ကူညီေထာက္ပံ႔ေငြကို လိုအပ္သလိုတိုးျမွင္႔သြားမည္။

(ခ)ေဆးရံု၌ ကြန္လြန္သူသည္ ဦးေမာင္ေအးျမင္႔ ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင္႔ ၎ျမိဳ႕ေပၚရက္ကြက္တစ္ခုခု၌ ကြယ္လြန္သူသည္ အသင္းဝင္ (သို႔မဟုတ္ ) သက္ဆိုင္ရာ ရပ္မိ ရပ္ဖ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင္႔ ၎အသင္းတည္ရိွရာ ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ သို႔ လာေရာက္၍တင္ျပအကူအညီေတာင္းခံရမည္။

(ဂ)လိုအပ္ေသာစာရြက္ စာတမ္း (ေလွ်ာက္လႊာ )မ်ားကိုျဖည္႔စြက္ရမည္ ။

(ဃ)ေလွ်က္လႊာေပၚ၌ အသင္း၏ တရားဝင္တံဆိပ္တံုးအမွတ္အသားႏွင္႔ နာယကဆရာေတာ္ ဥကၠဌ ၊ ဒု-ဥကၠဌ ၊အတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္ ) တြဲဖက္အတြင္းအေရးမွဴး တစ္ဦးဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

(င)၎ေနာက္တြင္ ၎စာရြက္စာတမ္းျဖင္႔ ဘဏ္ေငြထုတ္မႈအဆင္႔ဆင္႔ကိုဘ႑ာေရးမွဴး (၃ ) ဦး အနက္ (၂ ) ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျပဳလုပ္သြားမည္။

(စ)ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ၊ဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ တိုက္ဆိုင္ေနပါက ဘ႑ာေရးမွဴးထံရိွ အရံေငြသံုးေသာင္း (၃၀၀၀၀က်ပ္ )မွ ယာယီထုတ္ေပးထားမည္။

(၆)ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြစာရင္းႏွင္႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ေႀကာ္ျငာမႈ

(က) ဘဏ္၌ ေငြလာေရာက္ေပးသြင္းသူသည္ တိက်ေသာစာရင္းဇယားျဖင္႔ ဘ႑ာေရးမွဴးတစ္ဦးဦးထံ၌ လက္ခံရရိွေႀကာင္းအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။

(ခ)က်ပ္ေငြတစ္ေထာင္ (၁၀၀၀ က်ပ္)ႏွင္႔ အထက္ လွဴဒါန္းသူမ်ား၏
အမည္စာရင္းအားလံုးကိုအသင္း၏ ေႀကာ္ျငာသင္ပုန္းႀကီးေပၚ၌
ေဖာ္ျပထားရိွမည္။

(ဂ)ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မွ တင္ျပလာေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို စာရင္းစစ္အဖြ႔ဲမွ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရမည္။

(ဃ) ေျခာက္လပတ္အစည္းေဝးမတုိင္မွီ အသင္းမွျဖန္႔ေဝထားေသာေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ား၏ လစဥ္ေႀကးေပးသြင္းမႈ မွတ္တမ္းစာရြက္မ်ားႏွင္႔အသင္း ၏ ေငြေႀကးကူညီမႈ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းျပီး စာရင္းစစ္အဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရမည္။

(င )စာရင္းစစ္အဖြဲ႔သည္ ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြ ဟူသမွ်ကို စစ္ေဆးမႈျပဳျပီး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္္ အစည္းအေဝး၌ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာမည္႔အသင္း၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းကို တင္ျပရမည္။


(စ) အဆုိပါစာရင္းရွင္းတမ္းကို နာယက ၊ဥကၠဌ ၊ဒု-ဥကၠဌ ၊အတြင္းေရးမွဴး ၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး တို႔၏ အတည္ျပဳလက္မွတ္ျဖင္႔ ေႀကာ္ျငာသင္ပုန္းေပၚ၌ ေႀကာ္ျငာ၍ ျမိဳ႔နယ္လူထုကို အသိေပးေႀကာ္ျငာမည္။

ရ။အသင္းဝင္တိုင္းလိုက္နာသိရိွရမည္႔အခ်က္မ်ား

(၁)လူမ်ိဳးဘာသာ ၊ က်ားမ မေရြးမည္သူမဆို အသင္းဝင္ႏိုင္သည္။

(၂ ) မိမိေစတနာဆႏၵအေလ်ာက္ မ/တည္ေငြထည္႔ဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

(၃)အသင္းဝင္တိုင္းလစဥ္ေႀကးကို က်ပ္ေငြငါးရာ (၅၀၀ က်ပ္) ႏွင္႔ အထက္မိမိေစတနာအေလ်ာက္ထည္႔ဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။

(၄)အသင္းဝင္မ်ားသို႔ အသင္းဝင္ကဒ္ျပားမ်ား ေပးအပ္သြားမည္။

(၅)ပထမေျခာက္ပတ္၌ က်င္းပမည္႔ အသင္းအစည္းအေဝး ( ႀသဂုတ္လေနာက္ဆံုးအပတ္
၏ တနဂၤေႏြေန႔ )ႏွင္႔ ဒုတိယေျခာက္ပတ္၌ က်င္းပမည္႔အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲ
(ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမ အပတ္၏ တနဂၤေႏြေန႔ ) သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

(၆)အသင္း၏ ရံပံုေငြရွာေဖြမႈမ်ား၌ အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

(၇) အသင္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းေသာဆႏၵျဖင္႔ အသင္း
၏အမည္ကို အသံုးျပဳ၍ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမွ အပ မည္သည္႔လုပ္ရပ္ကိုမွ လုုပ္ေဆာင္ျခင္း ၊ ႀကံစည္ျခင္း။လွံဳေဆာ္ျခင္း ၊စည္းရံုးျခင္း ကို လံုးဝမျပဳလုပ္ရပါ။