ဆက္သြယ္ရန္

အသင္းအမည္.................ကရုဏာ နာေရးကူညီမႈအသင္း ၊ေျမပံုျမိဳ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္...................နာေရးကိစၥ၌ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားအား 
                                           ေငြေႀကးအေထာက္အပံ႔ေပးရန္။

တည္ေထာင္သည္႔ခုႏွစ္.......၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္
                                            ၁၃၆၉ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆုတ္ (၈)ရက္

တည္ေနရာ........................ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္
                                           ျပည္သူ႔ေဆးရံုအနီး ၊ေျမပံုျမိဳ႕၊
                                                ရခိုင္ျပည္နယ္

ဖုန္းနံပါတ္...........................၀၄၃-၂၃၆၀၆ လိုင္းခြဲ (၈၈)